THAILAND, Ayuthaya, Buddhist monks, posing, THA155JPL

THAILAND, Ayuthaya, Buddhist monks, posing, THA155JPL